Bài viết được báo cáo Tìm hiểu thêm

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

I. Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2016

Ngày 24/6/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2512 /TCT – CS gửi Cục thuế các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015, áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi. Trong năm 2016, về cơ bản Chính phủ và Bộ tài chính không ban hành văn bản pháp quy mới sửa đổi, bổ sung về thuế TNDN. Vậy nên, các chính sách, quy định được cứ tiếp tục thực hiện khi quyết toán thuế TNDN cho kỳ tính thuế 2016.
Ngoài ra, trong năm 2016, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ban hành một số văn bản hướng dẫn liên quan đến thuế TNDN. Do đó, bên cạnh các nội dung đã được quy định tại văn bản pháp quy về thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh cần lưu ý thêm một số nội dung khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2016 như sau:
-          Điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định doanh thu chịu thuế về chứng từ trả tiền không dùng tiền mặt đối với khoản chi có hóa đơn mua HH, DV từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.
-          Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ tài chính (sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016. triển khai quy định tại Thông tư số 173/2016/TT-BTC thì kể từ 15/12/2016 đã bỏ quy định “chứng từ trả tiền qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc là thông báo với cơ quan thuế.”
-          Trường hợp trước ngày 15/12/2016 nếu tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán là tài khoản chưa đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế nhưng xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán là có thật; hóa đơn do người bán xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định thì người mua tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện khác về tính vào chi phí được trừ theo quy định.

1. Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi khấu hao đối với tài sản cố định năm 2016 được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 đồng thời Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính tham gia chi phí không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của công ty.
- Khoản chi phí tư vấn thuế TNCN cho người lao động là người nước ngoài không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động do đó không được tính tham gia chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
- Khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người lao động, Khoản chi phí mua bảo hiểm xe máy cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.
Đối với cơ sở kinh doanh Nhà nước, công ty cổ phần có tài chính góp chi phối của Nhà nước có các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính tham gia chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ đánh giá tốt thưởng phúc lợi theo quy định thì cần phải chi một khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ 2 nguồn nêu trên.
Về việc trích lập, sử dụng, quản lý quỹ phát triển khoa học công nghệ
Triển khai theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi tiết quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty.
Thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng năm 2016 là 20%.

2. Về ưu đãi thuế TNDN

Về việc chuyển sang áp dụng thuế suất ưu đãi 17% đối với các doanh nghiệp đang được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% từ năm 2016.
Tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định việc sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN thì:
“...e) Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015 trường hợp doanh nghiệp có dự án góp vốn đang được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này thì kể từ 01 tháng 01 năm 2016 được chuyển sang áp dụng thuế suất 17% cho thời hạn còn lại....”
Căn cứ quy định nêu trên thì chỉ các cơ sở kinh doanh tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015 đang được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20%, đến năm 2016 đáp ứng điều kiện được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mới được chuyển sang áp dụng thuế suất thuế TNDN 17% cho thời gian còn lại kể từ ngày 01/01/2016.

3. Về việc ưu đãi thuế TNDN đối với DN hoạt động chế biến nông sản, thủy sản

- Doanh thu của công ty từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN.
- Doanh thu của công ty từ chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động;
- Doanh thu của công ty chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp cùng lúc thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hay địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn áp dụng thuế suất 15% trong suốt thời gian hoạt động.
- Thu nhập từ hoạt động chế biến lâm sản: Theo quy định của Luật thuế số 71/2014/QH13 cùng lúc các văn bản hướng dẫn về thuế TNDN quy định ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản. Do vậy trường hợp doanh nghiệp có phát sinh từ hoạt động chế biến lâm sản (nguyên vật liệu đầu tham gia từ gỗ cao su, gỗ bạch đàn, gỗ thông, gỗ keo…) không thuộc các trường hợp được ưu đãi thuế TNDN theo hoạt động chế biến nông sản, thủy sản.

4. Ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa

Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1470/QĐ-TTg (Quyết định số 1470) về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở triển khai xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành:
a) Nếu cơ sở triển khai xã hội hóa không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1466, Quyết định số 693 nhưng đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470 thì doanh số từ hoạt động xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định cho thời hạn còn lại kể từ ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành (ngày 22/7/2016).
b) Nếu cơ sở triển khai xã hội hóa đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1466, Quyết định số 693 nhưng không đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1470 thì cơ sở thực hiện xã hội hóa tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với doanh thu từ hoạt động xã hội hóa do đáp ứng điều kiện tại Quyết định số 1466, Quyết định số 693 cho thời gian còn lại.
- Đối với cơ sở triển khai xã hội hóa được thành lập từ ngày Quyết định số 1470 có hiệu lực thi hành:
a) Nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1470 thì thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định kể từ khi đáp ứng Quyết định số
b) Nếu cơ sở triển khai xã hội hóa không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quymô ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1470 thì doanh thu từ hoạt động xã hội hóa phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô ban hành kèm theo Quyết định số 1466, Quyết định số 693 đồng thời Quyết định số 1470 thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh thu từ hoạt động xã hội hóa cùng lúc phải kê khai nộp thuế theo quy định.

5. Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư, mở ra, góp vốn liên tục

- Tại Điều 5 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ tài chính quy định: Bổ sung điểm a1 bổ xung sau điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

“ Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, công ty trong cách thức sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; sử dụng lãi sau thuế tái đầu tư; sử dụng tài chính trong phạm vi tài chính góp vốn đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị liên tục cùng lúc không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hay là được phê duyệt thì không phải đầu tư mở rộng”.

6. Về việc nộp thuế TNDN đối với các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc tại các địa phương khác đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp cơ sở kinh doanh có trụ sở chính tại tỉnh A có các nhà máy sản xuất cùng lúc chế biến tại tỉnh B và tỉnh C đang trong quảng thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì công ty phải tính riêng số thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy tại tỉnh B cùng lúc tỉnh C để kê khai nộp thuế riêng cùng lúc không triển khai phân bổ số thuế TNDN phải nộp tại các địa phương theo tỷ lệ % chi phí . Số thuế TNDN phải nộp tại các địa phương trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở phần doanh thu phát sinh tương ứng tại các địa phương.

II. Về hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016


Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 triển khai như năm 2015, cụ thể: Về mẫu biểu thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/011/2013 của Bộ tài chính, riêng tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN, 04/TNDN, các phụ lục 02/TNDN, 03-5/TNDN thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế gì

About the Author

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

0 nhận xét :

TỔNG HỢP